Правни отношения между съпруг и съпругаАдвокати Пловдив
От 01.октомври 2009 влезе в сила новия Семеен кодекс, който урежда три вида режим на имуществени отношения между съпрузите:
- законов режим на общност – прилага се, когато встъпващите в брак не са избрали режим на имуществените си отношения, както и ако са непълнолетни или ограничено запретени;
- законов режим на разделност - означава, че правата, придобити от всеки от съпрузите по време на брака, са негово лично притежание.
- трети вид – договорен режим означава, че лицата които встъпват в брак, могат да уредят имуществените си отношения помежду си с брачен договор.

Що е брачен договор? Брачният договор е договор между съпрузи по повод имущество. Съпрузите не са длъжни да сключват този договор. Ако няма такъв, то отношенията им се уреждат по правилата на Семейния кодекс. Брачният договор урежда само и единствено имуществото на съпрузите и отношенията между съпрузите по повод това имущество. Под „имущество” следва да се разбира не само активът му - движими вещи, недвижими имоти, авоари по банкови сметки, спестовни влогове, депозити, но и неговия пасив – кредити, заеми и други задължения. Предмет на уреждане в брачен договор може да бъде имущество, придобито преди сключване на брака, придобито по време на вече сключен брак, както и имущество, което предстои да се придобива след датата на сключване на брачния договор. Чрез брачния договор могат да се прехвърлят вещи или имоти от единия съпруг на другия, могат да се учредяват ограничени вещни права (право на строеж, право на ползване и др.) от единия съпруг на другия. Част от съдържанието на брачния договор може да бъде начинът на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище. В брачния договор могат да се уговорят и начините на участието на страните в разходите и задълженията на семейството, имуществените последици при развод, издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод, издръжката на децата от брака и др.

Кой може да сключи брачен договор? Той може да бъде сключен както от съпрузи, така и от встъпващите в брак. Във втория случай договорът ще прояви действие от момента на сключването на брака.

Каква е формата на договора? Брачният договор се сключва в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите. Брачният договор, с който се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот, има прехвърлително действие и се вписва в имотния регистър към Агенция по вписвания.

Как се прекратява, изменя брачния договор? Брачният договор може да се прекратява по взаимно съгласие, да се изменя, като се сключи нов договор отново в писмена форма с нотариална заверка на подписите и съдържанието. Той може да бъде развален по съдебен ред по чл. 87, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, ако това не противоречи на правните принципи на добрите нрави. Развалянето може да бъде и частично. Развалянето има действие само за в бъдеще. Брачният договор се прекратява независимо от волята на страните с прекратяването на брака с изключение на клаузите, които уреждат последиците от прекратяването и са предназначени да действат и след него.


Ако имате въпроси
натиснете тук:Зa контакти:

гр. Пловдив
ул. Порто Лагос 47
комплекс "Riva Center"
ет.4, офис 16

0899/84 74 67
0886/00 76 31

e-mail: tanja_d@abv.bg

Адвокат Таня Дабижева - Пловдив | Всички права запазени © 2019 | www.lawyerconsulting.eu